Jaarverslag 2016-2017

logo-pcbo
Voorwoord

Hoe organiseren wij ons

PCBO is een stichting die wordt geleid door de twee leden van de Raad van Bestuur. Zij formuleren het strategisch meerjarenbeleid voor vier jaar, in nauwe samenspraak met schooldirecteuren, stafmedewerkers, Raad van Toezicht, groepen ouders, schoolteams, en vele andere lokale & landelijke betrokken. Dit beleid geeft op hoofdlijnen kaders aan.

De Raad van Bestuur heeft ook de dagelijkse leiding over het bureau PCBO. Het bureau adviseert en ondersteunt de scholen als het gaat om onderwijs, personeelsbeleid, communicatie, financiën, faciliteiten, ICT, inkoop en contracten. Ook is zij het aanspreekpunt voor externe relaties zoals media.

De schooldirecteuren hebben de leiding over één of meerdere scholen. De directeur maakt in samenspraak met het team een schoolplan voor vier jaar, waarin onder meer missie, strategie en doelen staan. Dit schoolplan is afgeleid van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan van PCBO en wordt goedgekeurd door de medezeggenschapsraad (met daarin ouders en medewerkers).

Beleidsplanning

Schooldirecteuren en de stafleden van het bureau zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de verschillende beleidsplannen. Vanaf schooljaar 2014-2015 gebeurt dit in belangrijke mate op de zogenoemde ‘beleidsdagen’.

Er zijn 4 beleidsgroepen actief: Onderwijs & Kwaliteit, HR, Marketing & Communicatie en Facilitair & ICT. Er is ook een beleidsgroep Financiën, deze is zodanig georganiseerd dat ze alleen actief wordt op het moment dat er expliciet financieel beleid moet worden geformuleerd. De staffunctionarissen van de genoemde beleidsterreinen maken deel uit van de betreffende beleidsgroep.

De beleidsgroepen doen beleidsvoorstellen aan de Raad van Bestuur. In de voorbereidende fase van het beleidsvoorstel worden de directeuren die niet in de betreffende beleidsgroep zitten hier uiteraard ook bij betrokken. De resultaten van het werk van deze beleidsgroepen en de resultaten van de activiteiten van de verschillende stafafdelingen worden beschreven in hoofdstuk 4. De Raad van Bestuur initieert daarnaast ook zelf beleid. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 3. Uiteraard zijn ook bij deze beleidsvorming de directeuren en staffunctionarissen nauw betrokken.

Wijkgericht werken

(zie ook hoofdstuk 3 beleid vanuit de Raad van Bestuur)

Scholen in dezelfde wijk werken op een intensieve manier met elkaar samen, Dat geldt in eerste instantie en vooral op het niveau van de directeuren, die maandelijks bij elkaar komen. Maar ook voor andere medewerkers binnen de school heeft deze samenwerking meerwaarde. Belangrijke principes bij het wijkgericht werken zijn gedeeld leiderschap en het functioneren als een professionele leergemeenschap.