Jaarverslag 2016-2017

logo-pcbo
Voorwoord

Onderwijs en kwaliteit

Passend onderwijs

De resultaten van de alle inspanningen rondom Passend Onderwijs in de afgelopen beleidsperiode zijn bemoedigend. Alle scholen hebben een basisarrangement van de inspectie, ook de scholen die in schooljaar 2016-2017 een inspectiebezoek hebben gehad. We constateren daarnaast dat op alle fronten de scholen van PCBO minder gebruik maken van de voorzieningen van het samenwerkingsverband. Dat geldt zowel voor ondersteuning en interventies op de verschillende deelterreinen als ook voor de verwijzingen naar SO en SBO. Dit is niet ‘goed’ of ‘slecht’, maar laat naar onze mening zien dat onze leerkrachten en directies erin slagen om met ongelooflijk veel inspanning zoveel mogelijk kinderen binnen de eigen school passend onderwijs te bieden. Zij doen dat vanuit eigen én gezamenlijke passie en deskundigheid. Dat verdient alle lof en waardering!

Gemiddeld aantal trajecten per bestuur (TLV = toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO)

Gemiddeld aantal trajecten per bestuur 2,37%
Percentage trajecten LP055 2,34%
Percentage trajecten VOG 2,31%
Percentage trajecten PCBO 2,23%
Aantal TLV's SBO bij PCBO (totaal aantal leerlingen/aantal TLV’s) 5702/22 0,39%
Aantal TLV's SBO bij LP055 3828/21 0,55%
Aantal TLV's SBO bij VOG 2528/12 0,47%
Aantal TLV's SO bij PCBO 5702/3 0,05%
Aantal TLV's SO bij LP055 3828/7 0,18%
Aantal TLV's SO bij VOG 2528/5 0,20%

Vervolg, doorontwikkeling en evaluatie PlusProgramma

In schooljaar 2015-2016 is op basis van een advies hierover van de beleidsgroep Onderwijs & Kwaliteit het besluit genomen om de vacature ‘coördinatie PlusProgramma / PlusBegeleiding’ in eerste instantie in te vullen voor een tijdelijke periode van twee jaar. De periode van twee jaar valt samen met de tijdsduur van het tweede deel van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (2014-2016 en 2016-2018). Deze tijdsduur geeft tevens voldoende tijd en gelegenheid voor de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken.

Gedurende de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 wordt door de beleidsgroep Onderwijs & Kwaliteit een beleidsvoorstel ontwikkeld voor een toekomstbestendige inrichting van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, passend bij het beleid van het samenwerkingsverband, bij gedifferentieerd en passend onderwijs in het reguliere curriculum en bij de lijn van wijkgericht werken. Daarbij kan ook worden gekeken naar de mogelijkheden van een gezamenlijke wijkvoorziening met scholen van andere besturen. Het voorstel kan ook zijn dat de huidige manier van werken en de huidige inrichting van het PlusProgramma, met een aantal aanpassingen, wordt voortgezet

Er zijn in dit schooljaar tal van activiteiten ontwikkeld door de coördinator van het PlusProgramma, die tevens de taak vervult van PlusBegeleider, onder andere:

 • Het leiding geven aan de PlusKlas en de leerkrachten van de Plusklas incl alle daarbij komende communicatie met ouders en scholen.
 • Op 2 scholen zijn er versnellingstrajecten uitgevoerd, om leerlingen sneller door de stof te kunnen leiden.
 • Bezoeken aan twee wijkoverleggen om met de directeuren te spreken over de aandacht voor de doelgroep op hun eigen school, en over de vraag hoe directeuren denken over de toekomst van het PlusProgramma en over de mogelijkheid om dit wijksgewijs te organiseren, eventueel samen met andere (grote) besturen binnen het samenwerkingsverband. Het overleg met de 2 andere wijken moet nog plaatsvinden in schooljaar 2017-2018.
 • Deelname aan het netwerk van IB-ers.
 • Deelname aan het interzuilaire netwerk van hoogbegaafdheid, waar ook coördinatoren van de VOG, LP055 en het SWV PO aan deelnemen.
 • Coördinatie van de kwaliteitskring hoogbegaafdheid, samen met 2 leerkrachten.
 • Overleg met de beleidsgroep Onderwijs en kwaliteit.
 • Organisatie van de reunie 10 jaar PlusKlas die in schooljaar 2016-2017 heeft plaatsgevonden.
 • Het meewerken aan de verdere ontwikkeling van de kleuterintake Apeldoorn breed, voor het vroegtijdig opsporen van meer- en hoogbegaafde leerlingen, als onderdeel van de intake voor de totale populatie kleuter.

Kwaliteitszorg - Samen Leren Inhoud Geven

Een van de doelstellingen voor het schooljaar 2016-2017 van de Beleidsgroep Onderwijs & Kwaliteit was het activeren, coördineren en borgen van de implementatie van het document ‘Samen Leren Inhoud Geven’.

De Beleidsgroep Onderwijs en Kwaliteit constateert dat het document ‘Samen Leren Inhoud Geven’ in de praktijk nog niet echt ‘leeft’ en nog niet wordt ingezet zoals was bedoeld. Enerzijds zal het document zelf toegankelijker moet worden gemaakt, anderzijds wordt overwogen om de titel of thema te veranderen in ‘Leidinggeven aan kwaliteit’. Zo zijn de directeuren en schoolleiders meer eigenaar van deze ontwikkeling en wordt de focus gelegd op (strategisch) leiding geven aan kwaliteit. Het document draait om centrale vragen als: wat streef je na als het gaat om goed onderwijs, vanuit welke concept, en wat doe je als je het kwalitatief niet op orde hebt.

Ook binnen de teams en bij ib-ers is het document ‘Samen Leren Inhoud geven’ onvoldoende bekend. Dit is een van de aandachtspunten voor het komende beleidsjaar. In het schooljaar 2016-2017 is er gestart om IB-ers vanuit het centrale thema ‘Onderwijs op Maat’, te leren om met elkaar invulling te geven aan o.a. hun taakomschrijving, het beter analyseren van opbrengsten, het coachen van collega’s, het planmatig werken vanuit IMWR/PDCA en tal van andere onderwerpen. Dat wordt in schooljaar 2017-2018 vervolgd. 
Op dezelfde manier zorgt de stuurgroep Unitleiders/seniorleerkrachten ervoor dat alle unitleiders/seniorleerkrachten bekend zijn met de inhoud van het document ‘Samen leren Inhoud Geven’. Vanuit het centrale thema ‘omgaan met groeipijn/weerstanden’ leren unitleiders/ seniorleerkrachten om met elkaar invulling te geven aan o.a. leiding geven aan leren, het stimuleren en waarderen van collega’s en het planmatig werken vanuit IMWR/PDCA en tal van andere onderwerpen. Ook hier krijgen activiteiten op dit punt uit schooljaar 2016-2017 een vervolg in schooljaar 2017-2018.

Professionalisering

Elk jaar worden workshops HGW georganiseerd. De leerkracht kan de informatie uit de workshops meteen toepassen in de onderwijspraktijk. De volgende workshops zijn in schooljaar 2016-2017 aangeboden en georganiseerd:

 • Nieuw in de kleuterklas: Actuele (basis)vaardigheden en basiskennis voor leerkrachten die met kleuters (gaan) werken.
 • Leerstof 21ste eeuws verwerken met behulp van ICT: De (on)mogelijkheden van digitaal verwerken in jouw klas.
 • Feedback met Leerwaarde: Vergroten van betrokkenheid en autonomie van leerlingen op hun eigen leerproces door het inzetten van formatief assessment.

Centrale eindtoets IEP

In schooljaar 2015-2016 is op basis van het advies van de werkgroep Eindtoets door de Raad van Bestuur het besluit genomen dat alle scholen van PCBO Apeldoorn met ingang van het schooljaar 2016-2017 werken met de IEP als Centrale Eindtoets.

Joke Pennings en Robert van Woudenberg hebben, als leden van de commissie die zich heeft bezig gehouden met de keuze van de nieuwe eindtoets en daartoe de IEP heeft geadviseerd aan de Raad van Bestuur, aan alle scholen gevraagd om evaluatieve reacties. Deze zijn in juni 2017 met de Raad van Bestuur besproken. Op grond van de reacties die zijn binnengekomen kan maar één conclusie worden getrokken, namelijk dat de keuze voor de IEP goed is geweest. De IEP is goed bevallen en wij gaan hier de komende jaren mee door.

We zijn blij en tevreden met het gemiddeld schoolresultaat van de IEP eindtoets 2017. De landelijk gemiddelde schoolscore op de IEP Eindtoets bedraagt 80,6. Bij PCBO is dat 83,1.

Zie verder bij ‘het jaar in cijfers – resultaten eindtoets’

Toedelen en inzet van middelen lichte ondersteuning in de wijk

Sinds het voorjaar van 2016 vindt de beoordeling van aanvragen voor inzet van middelen lichte ondersteuning en ook de toedeling van middelen op grond daarvan, plaats in de wijken. De verantwoordelijkheid ligt bij het wijkteam van directeuren. 
Aanvragen, beoordeling, toedeling en inzet gebeuren binnen de kaders die zijn geformuleerd in het document ‘Toedeling middelen gelden lichte ondersteuning’ d.d. 2016.0302 (inclusief bijlage ‘kaders voor toezegging middelen lichte ondersteuning’). Alle directeuren dragen zorg voor een zorgvuldige communicatie en voortdurende informatievoorziening over deze werkwijze aan hun teamleden.

Resultaten in schooljaar 2016-2017

Per wijk was er in het schooljaar 2016-2017 € 60.000 beschikbaar voor personele inzet voor lichte ondersteuning en € 6000 voor materiële inzet. Iedere wijk heeft de mogelijkheid gekregen om de toedeling van de middelen voor lichte ondersteuning op eigen manier te regelen. Drie wijken hebben hier vaste medewerkers op benoemd, die de lichte ondersteuning verzorgen. De manier waarop dit gebeurt verschilt per wijk. Eén wijk huurt extern ondersteuners in, al naar gelang de ondersteuningsvraag die aan de orde is. Per wijk is één van de directeuren budgethouder. De middelen zijn niet in alle wijken geheel ingezet. Overgebleven middelen blijven in een ‘fonds’ beschikbaar voor het daaropvolgende schooljaar. 
Het budget voor personele inzet in de wijk wordt voor het gehele schooljaar 2017-2018 en ook voor de schooljaren daarna structureel met € 35.000 per wijk verhoogd naar in totaal maximaal € 95.000 per wijk en maximaal € 6000 per wijk aan materiële kosten. Dit (extra) budget kan ook voor een deel worden gebruikt om desgewenst de ambulante tijd voor interne begeleiding te verhogen, rekening houdend met de benchmark. In schooljaar 2017-2018 worden de huidige werkwijze en kaders gemonitord en indien nodig aangepast.