Jaarverslag 2016-2017

logo-pcbo
Voorwoord

Het jaar in cijfers

Resultaten Eindtoets 2017

Alle 27 scholen van PCBO hebben in 2017 gebruik gemaakt van de IEP als eindtoets. Landelijk waren er 1744 scholen en 43530 kinderen die de IEP Eindtoets hebben gedaan. Zo ontstaat er een landelijke databank met eindtoetsresultaten. ICE stelt, als producent van de IEP eindtoets, per bestuur een managementrapportage op van de resultaten van alle scholen van het bestuur. Het landelijk gemiddelde wordt daarbij als benchmark gehanteerd. In de benchmark worden alle kinderen meegeteld, ongeacht leerlingengewicht en ongeacht of ze op grond van de uitsluitingscriteria van de inspectie buiten de berekening gelaten zouden mogen worden. Omdat dit bij alle scholen en kinderen die de IEP Eindtoets hebben gedaan gebeurt, blijven de resultaten vergelijkbaar. ICE geeft aan dat 7% van de 43530 leerlingen een leerlingengewicht heeft. Bij PCBO is het gemiddelde gewichtenpercentage 7,2%, dus vergelijkbaar.

In het SMP 2015-2019 hebben we als doelstelling geformuleerd dat wij een score willen behalen die minimaal op het landelijk gemiddelde ligt voor de scholengroep. Op het niveau van PCBO realiseren we dat ruim, op alle onderdelen, al is er op bepaalde aspecten ook nog werk te doen

Het (landelijk) gemiddelde van de IEP wordt berekend als de gemiddelde score van alle 43530 kinderen. Dat levert een landelijk gemiddelde op van 80,6. De gemiddelde score van PCBO is 83,1, dus aanmerkelijk hoger.

Wanneer we de schooladviezen die op basis van de uitkomsten op de IEP eindtoets verdelen in 2 groepen – VMBO BB t/m VMBO t-HAVO enerzijds, en HAVO t/m VWO anderzijds – dan is het percentage van PCBO voor de eerste groep lager, en het percentage voor de tweede groep hoger dan de landelijke percentages. Respectievelijk: 
eerste groep 42,8% PCBO t.o.v. 50,2 landelijk en de tweede groep 57,2% PCBO t.o.v. 49,8% landelijk. Dus ook hier kunnen we een positieve conclusie uit trekken.

Voor de referentieniveaus bij taalverzorging, lezen en rekenen moeten kinderen minimaal het 1F niveau halen. We streven naar een zo laag mogelijk percentage ‘op weg naar 1F’ en een zo hoog mogelijk percentage ‘2F’ (Bij rekenen 2F en 1S). 
De conclusie is dat wij als PCBO Apeldoonr op alle onderdelen beter scoren dan het landelijk gemiddelde, waarbij moet worden opgemerkt dat er wel een redelijk grote spreiding zit in de scores.

Onderdeel PCBO Landelijk
Taalverzorging score 85,3 (van 77,7 tot 87,5) 81
Referentieniveau op weg naar 1 F 0,4% 1%
Referentieniveau 2 F 66,8% 57,1%
Lezen score 88,7 (van 79,2 tot 88,6) 84
Referentieniveau op weg naar 1 F 0,4% 1,1%
Referentieniveau 2 F 85,3% 76,5%
Rekenen score 82,1 (van 69,8 tot 87,6) 78
Referentieniveau op weg naar 1 F 7,0% 8,0%
Referentieniveau 2 F 49,4% 42,2%
Referentieniveau 1 S 35,9% 29,5%

Wanneer we de scores op de IEP eindtoets 2017 langs de meetlat leggen van de inspectienormen, dan zijn er 19 scholen die een score hebben behaald die minimaal boven het landelijk gemiddelde van de scholengroep ligt (inclusief de scholen boven de bovengrens) en 12 scholen met een score boven de bovengrens van de inspectie. 3 Scholen hebben een score behaald onder de ondergrens. Dat is 11% van het aantal scholen, terwijl jaarlijks landelijk 30% van de scholen bij de Eindtoets een score behaald onder de ondergrens van de inspectie.

Al met al een prachtig resultaat waar we als organisatie echt tevreden over en trots op mogen zijn!

Inspectieonderzoeken

Alle scholen van PCBO Apeldoorn hebben aan het einde van het schooljaar 2016-2017 een basisarrangement van de inspectie. Dat betekent dat ze daarmee in voldoende mate een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

In schooljaar 2016-2017 is op meerdere PCBO scholen een vierjaarlijks inspectiebezoek uitgevoerd. Allemaal met een positief resultaat, in die zin dat alle scholen voor een periode van vier jaar (weer) een basisarrangement hebben gekregen. Dit betreft PCBO De Bouwhof, De Fakkel, Ichthus, De Touwladder, Montessorischool Passe-Partout Centrum, Montessorischool Passe-Partout Rank Kerschoten, De Sjofar en De Ploeg. Wij zijn blij voor deze scholen met deze positieve uitkomst.

Klachten ouders en personeel in het kalenderjaar 2016

We registreren klachten op kalenderjaarbasis. Op PCBO niveau maken we een onderscheid in 3 categorieën:

  • Klachten ingediend bij de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs;.
  • Klachten waarbij een van beide vertrouwenspersonen van PCBO is ingeschakeld.
  • Klachten ingediend bij PCBO, waarbij de staffunctionaris Marketing & Communicatie, HR en/of de Raad van Bestuur betrokken zijn geweest..

Klachten ouders

In het kalenderjaar 2016 zijn er door ouders geen klachten ingediend bij de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs of bij de Vertrouwenspersonen van PCBO.
Ten aanzien van in totaal 8 scholen zijn er in totaal 14 klachten ingediend bij en afgehandeld door de staffunctionaris marketing & communicatie en/of de Raad van Bestuur.

PCBO heeft geen totaaloverzicht van klachten die ouders op schoolniveau indienen. Met enige regelmaat vragen directeuren PCBO om advies bij de staffunctionaris marketing & communicatie hoe het beste gehandeld kan worden wanneer ouders bezwaar maken tegen bepaalde zaken. Hiervan wordt geen dossier bijgehouden.

Klachten personeel in het kalenderjaar 2016

In het kalenderjaar 2016 zijn er door personeelsleden geen klachten ingediend bij de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Door in totaal twee personeelsleden van één school is er een klacht ingediend bij een van de vertrouwenspersonen van PCBO Apeldoorn. Hier zijn ook de staffunctionaris HR en de Raad van Bestuur bij betrokken geweest.

Financiële cijfers – staat van baten en lasten

De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de inrichtingsvereisten van titel 9 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Specifiek is de Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen van toepassing. Eerst wordt de staat van baten en lasten voor 2016 weergegeven, daarna de balans per 31 december 2016 en enkele bij de jaarrekening behorende ratio's.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

(bedragen x € 1.000)

Realisatie Begroting
Realisatie
2016 2016 2015
Baten
Rijksbijdragen 28.497 28.123 28.658
Overige overheidsbijdragen em -subsidies 221 185 220
Overige baten 44 14 44
Totaal baten 28.762 28.322 28.922
Lasten
Personeelslasten 24.128 23.973 23.468
Afschrijvingen 518 490 481
Huisvestingslasten 2.288 2.606 2.999
Overige lasten 2.594 2.256 2.200
Totaal lasten 29.528 29.325 29.148
Saldo baten en lasten -766 -1.003 -226
Financiële baten 85 86 131
NETTO RESULTAAT -681 -917 -95

Toelichting op het resultaat

De exploitatierekening over 2016 is afgesloten met een exploitatietekort van € 681.000. Dit is in lijn met de begroting over 2016 en is, gelet op de sterke financiële positie van PCBO Apeldoorn, op dit moment verantwoord. Het past in het in 2016 geformuleerde beleid te streven naar een verantwoorde omvang van de financiële reserves, waarbij de reserves gefaseerd en zoveel mogelijk worden ingezet ten dienste van het realiseren van missie, visie en ambitie van PCBO Apeldoorn.

De hogere uitkomst van de rijksbijdragen in vergelijking met de begroting betreft overwegend aanpassingen in de bekostiging voor gestegen loonkosten. In het jaar 2015 was tevens een eenmalige subsidiebate voor huisvesting verantwoord.

De personele lasten zijn hoger uitgekomen dan begroot door meer inzet van formatie voor passend onderwijs (extra en lichte ondersteuning in de wijken), inzet ten behoeve van asielzoekerskinderen, kosten van externen ten behoeve van enkele directievacatures en gestegen pensioenpremies. De kosten voor scholing, begeleidingstrajecten en outplacement waren daarentegen lager dan in de begroting was voorzien.

De huisvestinglasten zijn in 2016 lager door vermindering van huurlasten schoolgebouwen en groot onderhoud schoolgebouwen dat voor een gedeelte niet meer in 2016 is uitgevoerd maar is doorgeschoven naar volgende jaren. Voor een aantal posten was de uitvoering in 2016 niet haalbaar omdat er nog geen duidelijkheid was welke scholen voor renovatie/vervangende nieuwbouw worden opgenomen in het nieuwe integraal huisvestingsplan van de gemeente en de gezamenlijke besturen.

De overige lasten kwamen hoger uit door extra uitgaven voor onderwijsleerpakket, extra ondersteuning voor ict en toename van kosten voor het gebruik van digitale leermiddelen (educatieve software en licentiekosten). Verder waren de kosten voor communicatie hoger. Achteraf gezien is de raming van deze kosten in de begroting te laag geweest.

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA
31 dec. 2016 31 dec. 2015
Vaste Activa
Materiële vaste activa 3.476 3.290
Financiële vaste activa 6.996 6.825
Totaal vaste activa 10.472 10.115
Vlottende activa
Vorderingen 1.948 2.016
Liquide middelen 2.181 2.828
Totaal vlottende activa 4.129 4.844
Totaal activa 14.601 14.959
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 8.373 9.066
Bestemmingsreserves 2.629 2.617
Totaal eigen vermogen 11.002 11.683
Voorzieningen 376 394
Kortlopende schulden 3.223 2.882
Totaal passiva 14.601 14.959

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen de gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaan uit vastrentende waarden die conform de ministeriële regelgeving zijn belegd. Voor de bepaling van de waarde wordt per balansdatum de methode van individuele waardering toegepast.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit publieke en private reserves. Het eigen vermogen is afgenomen door onttrekking van het nettoresultaat aan de reserves.

Het bezit of opbouwen van vermogen is geen doel op zich. Het heeft, naast het waarborgen van de continuïteit van de organisatie in ieder geval drie functies: de transactiefunctie (benodigde middelen om betalingen te doen of schulden op korte termijn te kunnen voldoen), financieringsfunctie (middelen die worden aangehouden om materiële vaste activa te vervangen) en bufferfunctie (middelen om onvoorziene risico's af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingenaantallen, financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in de bekostiging door de overheid en onvolledige indexatie van de bekostiging).

Voorzieningen

Dit betreft een voorziening voor toekomstige kosten van jubilea aan het personeel. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige verplichtingen.

Accountantsverklaring

Bij de jaarrekening is door de extern accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.

Ratio’s 2016 2015 2014
Solvabiliteitsratio 0,78 0,81 0,81
Liquiditeit of current ratio 1,28 1,68 1,69
Huisvestingsratio 0,08 0,10 0,07
Weerstandsvermogen -0,38 -0,40 0,41
Rentabiliteit -0,02 -0,00 -0,01

Kerngetallen

Het aantal leerlingen op 01 oktober 2016 bedraagt 5617 leerlingen. Dit 44,38% van het totaal aantal basisschoolleerlingen in Apeldoorn. Ten opzichte van 01 oktober 2015 is dat een daling van 85 leerlingen. In absolute aantallen gaat het om een daling van 1,5%. De daling van het percentage marktaandeel is veel geringer. Dat daalt slechts 0,19%.
Voor zover wij nu kunnen voorzien, blijft het aantal leerlingen op 01 oktober 2017 nagenoeg gelijk aan het aantal leerlingen op 01 oktober 2016.

Het totaal aantal leerlingen in de gemeente Apeldoorn daalt. Die daling is al een aantal jaren aan de gang. Tussen 2008 en 2015 is het totaal aantal leerlingen in de gemeente Apeldoorn gedaald met 7%. Volgens de meerjarenprognose van de gemeente daalt het leerlingenaantal van de drie grote besturen (PCBO Apeldoorn, Leerplein55 en Veluwse Onderwijsgroep) tussen 2015 en 2020 nog verder met bijna 6%. Ook PCBO Apeldoorn wordt met deze daling geconfronteerd.