Jaarverslag 2016-2017

logo-pcbo
Voorwoord

Financiën

PCBO is op een relatief vermogende organisatie. Mede op basis van een extern adviesrapport hebben wij een onderbouwde berekening gemaakt van de onder- en bovengrens van dit vermogen, met het voornemen om het vermogen dat boven deze bovengrens ligt te investeren in onze organisatie, om zo onze strategische doelstellingen (sneller) te realiseren. Dit is vastgelegd in een beleidsdocument. Daarin zijn ook de thema’s benoemd waarop extra wordt geïnvesteerd, inclusief een globale toedeling van grensbedragen. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring hieraan verleend.

Het gaat om:

  • Plannen gericht op duurzame samenwerking in de wijk en daarmee op duurzame verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
  • Plannen gericht op het verbeteren van onze huisvesting. Daartoe werken we actief samen met de gemeente en de andere besturen voor het realiseren van nieuwbouw en/of renovatieprojecten.
  • Plannen gericht op het verbeteren van het ict-landschap (het fundament) om daarmee robuust, passend en toekomstgericht onderwijs te bieden.
  • Plannen gericht op professionalisering van de directeuren en leerkrachten (opleiding en coaching).

Daarnaast was in BV&K 2015-2016 de volgende doelstelling opgenomen: ‘Uitwerking van beleidsvoorstellen en/of onderzoek naar mogelijkheden die bijdragen aan structureel begrotingsevenwicht. Te denken valt aan budgetsturing, normering gebruik huisvesting (hoe om te gaan met leegstand e.d.) inzet van (extra) formatie, verloftoekenning, beheersing ziekteverzuim, normering ambulante tijd, normering omvang van groepen voor formatietoedeling.’ In het schooljaar 2016-2017 zijn op meerdere onderdelen acties ondernomen. Daar is ook vooruitgang in geboekt. De verdere uitwerking en realisering van het financiële meerjarenbeleid krijgt een vervolg in BV&K 2017-2018.